கல்வி ஆண்டு 2016-2017 க்கான சீருடை 03-08-2016 அன்று வழங்கப்பட்டது.

கல்வி ஆண்டு 2016-2017 க்கான சீருடை 03-08-2016 அன்று  வழங்கப்பட்டது.

03-08-2016 அன்று கல்வி ஆண்டு 2016-2017 க்கான சீருடை, 67 மாணவிகளுக்கும் 54 மாணவர்களுக்கும் மொத்தம் 121 பேருக்கு  வழங்கப்பட்டது.

20160803_100224

20160803_094803 20160803_09571820160803_095815 20160803_095654Class5 20160803_095354 20160803_095213 20160803_095004 20160803_09452620160803_094354 20160803_094110 20160803_091732 20160803_091301 20160803_091246Class5Read the rest